ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ ปลื้ม นร. จบ ม.6 รุ่นแรก มั่นใจก้าวสู่ระดับสูงขึ้นต่อได้อย่างมีคุณภาพ

มอบวุฒิบัตร
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกของโรงเรียน พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม BTD hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป, ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย, สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและการให้บริการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน, เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน, เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน
     โดยมี ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการ, นางพรรณี กมลเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล, นางอมรา จิตต์กุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม, นายดุสิต บุญอาจ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม BTD hall โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกของโรงเรียนเราด้วยนะคะ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลายๆ คน ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังๆ ได้ รวมถึงคนที่ตั้งเป้าก้าวขึ้นเรียนในระดับอุดมศึกษา  ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนด้วยค่ะ”
     โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และจีน ได้อย่างมืออาชีพ
     ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th