ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ผนึก กรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ต่อเนื่อง จ.อ่างทอง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดอ่างทอง
     วันนี้ (วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก กำหนดมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย อำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอสามโก้ และอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รวม 19 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 312,409 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาท) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจัดหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
     การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 17 จังหวัด จำนวน 98 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,288,712 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน