ADS


Breaking News

บุคลากร วช. เตรียมรับมือ COVID-19 พร้อมมาตรการการทำงานแบบ Remote Working ด้วย IT

วช. เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19 พร้อมออกมาตรการรองรับการทำงานแบบ Remote Working ด้วยระบบ IT
       จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความห่วงใยบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมโดยได้ออกมาตรการเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรภายใน วช.  ดังนี้
     1. แจ้งบุคลากร วช. พร้อมปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19 ) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
     2.ซักซ้อมเตรียมการรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ วช. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทำให้บุคลากร วช. ปลอดภัย โดยมีมาตรการรองรับการทำงานแบบ Remote Working ด้วยระบบ IT สำหรับบุคลากร วช.
     3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19 ) อย่างต่อเนื่อง ตามช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ วช., Facebook
     4. ป้องกันการแพร่ระบาดใน วช. โดยการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และวางระบบการรักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์ รางบันได ลูกบิดประตู โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร
     ทั้งนี้ วช. ยังมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชน จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ (RKEOC) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการวิจัยเชิงรุก การดำเนินงานด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ การดูแลนักศึกษา และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เพื่อการดำเนินงานของประเทศอีกด้วย