ADS


Breaking News

สถานการณ์ 15 วันที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย เพิ่ม 136 ราย สะสม 1,524 ราย

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย (RKEOC) วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
สถานการณ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 136 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย
สัดส่วนของต่างจังหวัดอยู่ที่ 53%
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19
รายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
กระจายไปแล้ว
60 จังหวัด
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย (RKEOC) วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ในประเทศกลุ่มอาเซียน
องไทยเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน

#ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19