ADS


Breaking News

สถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย ใน 9 วันที่ผ่านมา

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 คน
กทม. 11 ราย
ต่างจังหวัด 50 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน

วันที่ 21 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 คน
กทม. 36 ราย
ต่างจังหวัด 53 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค - ราย

วันที่ 22 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 188 คน
กทม. 42 ราย
ต่างจังหวัด 75 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 71 ราย

วันที่ 23 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 122 คน
กทม. 14 ราย
ต่างจังหวัด 52 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 56 ราย

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 คน
กทม. 11 ราย
ต่างจังหวัด 50 ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย
จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย  
สถานการณ์วันที่ 24 มีนาคม 2563 (ของไทยเริ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2563)
ผ่านมาแล้ว 9 วัน

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทุกจังหวัด