ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย 23 มี.ค.63 18.00 น.

     สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย

     จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย
     จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน ในกรุงเทพ เปรียบเทียบกับต่างจังหวัด