ADS


Breaking News

วช. มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล การวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับ วงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ การมอบรางวัลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่ 46 ถือเป็นรางวัลระดับชาติที่มีความเก่าแก่และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเดิมใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ”

พิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

     สำหรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 9 ท่าน  โดย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาตราจารย์ ดร. นายสัตว์แพทย์พงศ์ราม รามสูต จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง จากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ จากคณะ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ให้เกียรติขานชื่อผู้ได้รับรางวัล
     สำหรับรางวัลผลงานงานวิจัย มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 41 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 4 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก จำนวน 7 ผลงาน และรางวัลระดับดี จำนวน 30 ผลงาน 
     รางวัลวิทยาพนธ์ มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 47 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 2 เรื่อง รางวัลระดับดีมาก จำนวน 9 เรื่อง และรางวัลระดับดี จำนวน 36 เรื่อง 
     รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 51 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน รางวัลระดับดีมาก จำนวน 9 ผลงาน รางวัลระดับดี จำนวน 11 ผลงาน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน 30 ผลงาน
     นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญในการให้รางวัลแล้ว วช. ยังมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยสนับสนุนทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เช่น ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้สามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนต่อไปได้ เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงทุนในการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ก็สามารถเสนอผลงานเข้าสู่กระบวนการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และจะนำไปพัฒนาผลงานให้ได้ตามมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์
     ผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ทั้งหมดนี้ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร