ADS


Breaking News

EGAT เผยสุดยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต เชื่อมโยงนานาชาติ ในงาน FEA2020

กฟผ. เปิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าไทยแห่งอนาคต สู่สายตานานาชาติในงาน FEA2020
     กฟผ. นำทัพผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า โชว์ศักยภาพด้านธุรกิจก๊าซ เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และระบบโครงข่ายไฟฟ้า ในงาน FEA2020 มุ่งเปิดศักยภาพนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ควบคู่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีไฟฟ้ารับดิจิทัล สะท้อนอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าไทยแห่งอนาคต
     วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทัพผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานในงาน Future Energy Asia 2020 (FEA2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ New Value Chain Creation in ‘Seamless Connectivity’ throughout Energy Hub of ASEAN and Beyond : การเชื่อมโยงแบบไร้ขอบเขตของศูนย์กลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น
     นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศอย่างมีศักยภาพ ประกอบด้วย เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด อาทิ น้ำ แสงอาทิตย์ และลม ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังแหล่งที่มีความต้องการใช้ ซึ่งตอบโจทย์ความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ราคาเหมาะสม และความยั่งยืน
     เป็นเวลาหลายปีที่ประเทศไทยได้ศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของอาเซียน จนกระทั่งปัจจุบัน กฟผ. สามารถดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศลาว และมาเลเซียได้สำเร็จ และในอนาคตยังมีแผนเชื่อมโยงไปยังประเทศพม่า กัมพูชา และสิงคโปร์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในระดับภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และแบ่งปันแหล่งพลังงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ภาคพลังงานของอาเซียนมีความยืดหยุ่นในการแบ่งปันการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม ที่มีแนวโน้มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ถึงเวลาที่ต้องเปิดใจ ให้กว้างและเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
     นอกจากนั้นในวันนี้ กฟผ. ยังจัด EGAT VIP Workshop ในรูปแบบการเสวนาใน 3 หัวข้อระหว่างผู้บริหาร กฟผ. นำโดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กับผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในต่างประเทศ โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้ 1) RE GRID INTERGRATION : การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับพลังงานหมุนเวียน 2) REGIONAL RE INTERGRATION & RE INTERGRATION SOLUTIONS TO BE FIRM POWER SUPPLY : การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคและวิธีการจัดการพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ และ 3) REGIONAL STRATEGIC RE (COMMUNITY POWER PLANT) : โรงไฟฟ้าชุมชน อีกด้วย
     สำหรับภายในงาน กฟผ. ได้นำนิทรรศการภายใต้แนวคิด Innovate power solution for a better life ร่วมจัดแสดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย โดยนำเสนอนวัตกรรมเด่น อาทิ EGAT FSRU : โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ EGAT ENERGY EXCELLENCE CENTER : อนาคตของการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ โดยผสมผสานพลังงานทางเลือกร่วมกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ HYDRO-FLOATING SOLAR HYBRID : ระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน EGAT E-BIKE NO.5 : รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 และ Transmission & Distribution : การเชื่อมโยงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
     อีกทั้งภายในนิทรรศการยังมี Talk Zone ซึ่ง กฟผ. ได้นำผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน โดยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายในหัวข้อ LNG SHIPPER : บทบาทการเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายในหัวข้อ OPPORTUNITY AND CHALLENGE FOR HYDRO-FLOATING SOLAR HYBRID : โอกาสและความท้าทายของระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างพลังน้ำจากเขื่อนและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยายในหัวข้อ EGAT ENERGY EXCELLENCE CENTER : การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ โดยผสมผสานพลังงานทางเลือกร่วมกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
     ทั้งนี้ งาน Future Energy Asia 2020 เป็นงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลาง สำหรับผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย ได้พบปะหารือเชิงนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูล เพื่อร่วมกันบูรณาการการจัดการด้านพลังงานของภูมิภาคให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้นักธุรกิจด้านพลังงานจากทั่วโลกพบปะเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่