ADS


Breaking News

จ.เชียงราย อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเชียงรายเริ่มฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
     นายประจญ  ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2563 ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
     การดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อนำร่องการดำเนินการให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 600 คน ได้รับทักษะ ประสบการณ์ ตลอดทั้งภารกิจความรับผิดชอบ
     โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 14 แห่ง ให้ความร่วมมือส่งจิตอาสาพระราชทานเข้ามาร่วมการปฏิบัติงานและสนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกำหนดเริ่มการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไปจนแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้ครบทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงรายต่อไป
     โดยการดำเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ มีโครงสร้างประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการชุดที่ 1 – 4  มีหน้าที่ติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือพาหนะความพร้อมในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ร่วมฝึกซ้อมแผนระดับท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ร่วมฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ในการให้คำแนะนำประชาชนและภาคีเครือข่าย การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติการฟื้นฟูสถานที่หลังการเกิดสาธารณภัยภัยอีกด้วย