ADS


Breaking News

เด็กๆ เล่านิทานภาษาอังกฤษ ที่ ‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ เสริมพัฒนาการ สมวัย

‘สาธิตกรุงเทพธนฯ’ จัดเล่านิทานภาษาอังกฤษ
สร้างพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก
เล่านิทานภาษาอังกฤษ
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานจัด โครงการ “BTD The story of Thai Literature 2019” สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัย รักการอ่านและการเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดี ตามวัยของเด็ก ณ ตึก BTD HALL โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันก่อน
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 ทางคณะทำงานภาษาอังกฤษ แผนกสามัญจึงได้จัดโครงการ “BTD The story of Thai Literature 2019” โดยจัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
     วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างวินัย รักการอ่านและการเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดี ตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ ภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการอ่าน การฟัง การพูด ความคิด จินตนาการ และ การกล้าแสดงออก นอกจากนี้แล้ว นิทานยังช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกด้วย
     โครงการ “BTD The story of Thai Literature 2019” จัดขึ้น ณ ตึก BTD HALL โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ประกอบด้วย การแสดง-การเล่านิทาน เรื่อง “Ta In and Ta na (ตาอินกับตานา) "จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, การแสดง-การเล่านิทาน เรื่อง “Golden conch : Rojana chooses a prince (สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่)" จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝ่าย English Program, การแสดง-การเล่านิทาน เรื่อง “A horse-faced woman (แก้วหน้าม้า)” จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฝ่าย สามัญ
     การให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีแบบโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระบบสาธิตมาตรฐานอินเตอร์แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา ทั้ง ไทย อังกฤษ และ จีน ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th