ADS


Breaking News

สวพส. จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
     นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูง ที่ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อบริโภคในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพื้นที่สูงถือว่ามีพื้นที่ที่สำหรับทำการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นา/ไร่ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนพื้นที่สูงมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องมีการทำวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
     สถาบันฯ จึงได้มีการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย และระดมความคิดเห็นระหว่างเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดแนวทาง ประเด็นปัญหา บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในระยะต่อไป เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในอนาคตอย่างยั่งยืน
     ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดย กรมการข้าว , การนำเสนอผลงานวิชาการข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแพร่) , สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 , สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) กรมชลประทาน จ.เพชรบุรี และ นายส่างลา ไพรมีค่า ผู้ใหญ่บ้านป่าแป๋ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
     นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ข้าวพื้นที่สูง” กิจกรรม ชิม ช้อป ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น และนิทรรศการผลงานวิจัยข้าว จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย นักวิชาการ กรมการข้าว , นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) , เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อผลผลิต มูลนิธิโครงการหลวง , ผู้ประกอบการค้าข้าว (ภาคเอกชน) และเกษตรกรผู้นำ นายวัฒนา ทรงพรไพรศาล ผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้นนอก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่