ADS


Breaking News

เชฟรอน เสริมแกร่งเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม ต่อเนื่อง เปิด “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”

เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม
เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3”
กรุงเทพฯ – 10 มกราคม 2563 – นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวุฒิเกียรติ  เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3 แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยในงานมี บุคคลต้นแบบด้านอาชีพ นายชญานิน หาญการสุจริต (ซ้ายสุด) วิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ขวาสุด) เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมด้วยนางสาวแวนดา สหวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) และ.. พาขวัญ สหวงษ์ เข้าร่วมงาน
###
เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 
โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ