ADS


Breaking News

ป ฏิ ทิ น เ ก่ า ใ ห้ เ ร า น ะ !

     รายการสถานีประชาชน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำปฏิทินตั้งโต๊ะ(เท่านั้น) 
     ไม่ใช้แล้วมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด กทม. เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบล   
     สอบถามได้ที่ 02-790-2111 หรือ line ID :@rongtookthaipbs   
(ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.2563 ) 
     ขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกัน  "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ทำใหม่"