ADS


Breaking News

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

บรรยายภาพ - นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย  (ขวา)  มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Awards) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศให้แก่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ชนะรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น “ระดับแพลตินัม” ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (AMCHAM CSR Excellence Awards) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
เชฟรอนได้รับรางวัลองค์กรความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จนได้รับการยกย่องในประเภทบริษัท “ระดับแพลตินัม” นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ 4E’s มาใช้ในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา (Education)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่อง
รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม โดยในปีนี้ เชฟรอนประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 11 องค์กรที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม”