ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง ผนึก พช. มอบอุปกรณ์ทำกิน ที่ จันทบุรี ตราด และชลบุรี หวังประกอบอาชีพยั่งยืนแก้ยากจน ต่อเนื่อง

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดจันทบุรี ตราด และชลบุรี
    วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 62  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ  นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ  และนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ครัวเรือน จังหวัดตราด จำนวน 1 ครัวเรือน และจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน  ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ”  โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีร่วม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการจังหวัดต่างๆ อาทิ นายณัฐพงษ์ สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  และนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี  ร่วมในพิธีมอบ
  การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 25 จังหวัด จำนวน 150 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน