ADS


Breaking News

กกพ.เปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ”

ด้วยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ผ่านการสร้างเครือข่ายจากภาควิชาการและประชาสังคมที่มีประสบการณ์ในการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด สามารถส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน ภายใต้แนวคิด "พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
งานเปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ” ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 18.30 น. พร้อมร่วมสัมภาษณ์พิเศษคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเวลา 15.00 – 16.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในงานยังเปิดตัวกิจกรรมย่อยของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดด้วยโซลาร์เซลล์ และมีบูธนิทรรศการของพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด บริษัท เทลสกอร์ จำกัด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ อื่นๆ อีกมายมาย