ADS


Breaking News

ผส. ยกระดับ ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตอบโจทย์ ช้อป ชิม ชิล สร้างรายได้ แบ่งปันความสุข

กรมกิจการผู้สูงอายุ
จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ยกระดับสร้างอาชีพผู้สูงอายุให้มีรายได้
ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คุณศิริลักษณ์ มีมาก และคณะ
เปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ


     วันนี้ ( 23 กันยายน 62 ) เวลา 10.00 น. ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมให้เกิดการสร้างงาน อาชีพและรายได้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คุณศิริลักษณ์ มีมาก 
และคณะ เดินเยี่ยมชมงาน


     ผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้ มาสร้างโอกาสในการสร้างงาน อาชีพและรายได้ สามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นการสร้างความสุข และคุณค่า ให้แก่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้สูงอายุ ที่เป็นภูมิปัญญา และมีชมรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตอาสา พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 29,762 คน
ช้อป ชิม ชิล งานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ


     กรมกิจการผู้สูงอายุ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้จัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะประสบการณ์ การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม ให้เกิดการสร้างงานอาชีพและรายได้ โดยภายในงาน มีผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุกว่า 40 บูธ อาทิ เครื่องประดับคริสตัล เครื่องประดับลงยาราชาวดี ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ตุ๊กตายาดมสมุนไพร นวดแผนไทย ขนมไทยและอาหารไทย อีกมากมาย ซึ่งงานตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจัด วันที่ 23 กันยายน 62 เวลา 8.00 น. - 18.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ผู้เชื่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คุณศิริลักษณ์ มีมาก ให้สัมภาษณ์