ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมแก่เยาวชนที่มีพฤติกรรมดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประจำปี 2562
ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
พลับพลาไชย
     (2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2562 พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม จำนวน 1,500 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเอง และครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และพร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วยสมุดดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
     คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ในการช่วยเหลือสังคมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี โดยในปีการศึกษา 2562 นี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนอกจากจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้ว ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาและทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาคทุนสัญจรเพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาประจําปี 2562 กว่า 11 ล้านบาท
     ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ขยายขอบเขตโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาเท่านั้น.    แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณะ ที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจร ในทุกๆด้าน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ช่วยชีวิต
รักษาชีวิต
สร้างชีวิต