ADS


Breaking News

TEAMG ลงนามรับจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ขยันไม่หยุดจริงๆ โดยล่าสุดแม่ทัพคนเก่ง“ชวลิต จันทรรัตน์”  ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนให้มีมาตรฐานสากล โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก ตามกรอบพัฒนาโครงการหลักที่จะดําเนินการระหว่างปี 25602567 บนพื้นที่ 6,500 ไร่ โดยมีโครงการสําคัญ เช่น การก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน,การก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ และการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ซึ่งมีเจ้าของโครงการคือกองทัพเรือ เดินหน้ารับงาน ตั้งแต่ต้นปีขนาดนี้ คาดว่าตลอดปีนี้คงมีข่าวดี ข่าวเด่น มาให้ผู้ถือหุ้นได้ยิ้มกันตลอดปีแน่นอน