ADS


Breaking News

สสว..ดัน SME เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สสว. ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้เท่าทันการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่ “SME Modernization” พร้อมอัดฉีดกลยุทธ์ “SPEED” ผ่าน 5 หลักปฏิบัติคือ S - SMART ฉลาดรอบรู้ P - Proactive ทำงานในเชิงรุก E - Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E - Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D - Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่ SME ภาคเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้หญิงพร้อมผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้าสู่การยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการผ่านการอบรมเชิงลึกที่ปรับให้เข้ากับแต่ละกลุ่มธุรกิจ (tailormade) ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกว่า 8,800 ราย ในปี 2562
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up: Early Stage) ในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเริ่มแรกจะดำเนินการเพียงพัฒนาผู้ประกอบการใหม่แบบทั่วไป แต่เนื่องจากตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทำให้ สสว. ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างผู้ประกอบการใหม่ไปแล้วกว่า 30,000 ราย ทั้งผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการในภาคเกษตร เพิ่มมูลค่ากว่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศกว่า 2,500 ล้านบาท
ด้วยการพัฒนาโครงการที่ไม่หยุดยั้งทำให้การดำเนินงานใน ปี 2562 ยกระดับการบ่มเพาะเชิงลึกให้มีความเฉพาะเจาะจง ตามความเหมาะสมกับบริบททางการตลาด เทคโลยี และสังคม พร้อมปรับรูปแบบการดูแลให้คำปรึกษา (coaching) ให้เข้ากับแต่ผู้ประกอบแต่ละกลุ่มมากขึ้น ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด (Born) โดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้ความร่วมมือกับ 10 หน่วยงานได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยขยายสู่ผู้ประกอบการกลุ่มสูงอายุ(Born @ 50) กลุ่มผู้หญิง (Women Entrepreneur) กลุ่มดิจิทัล (Digital) กลุ่มสิ่งทอ (Textile) พร้อมต่อยอดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาโมเดลการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่  พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 12,000 ราย สามารถบ่มเพาะและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 5,000 ราย
    ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.sme.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-298-3282 และ 02-298-3047 หรือ สสว.Call Center 1301 SME Start up: Early Stage สามารถสมัครได้ที่ http://www.smetracking.com/startup2562 และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur)  http://boostup.sme40.com/survey/start/4