ADS


Breaking News

“รพ.กรุงเทพ เปิด รพ.ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (Chiva Transitional Care Hospital)” พร้อมให้บริการดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น.


พญ. เมธินี ไหมแพง  ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว “รพ.ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ (Chiva Transitional Care Hospital)” โดยโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์  เปิดให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพระยะฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและต้องฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู มีการช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ โภชนาการและปัจจัยอื่นๆ เพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้ป่วย พร้อมร่วมพูดคุยรายละเอียด “การดูแล ฟื้นฟู สุขภาพหลังภาวะวิกฤติ” กับ พญ. พัณณิดา วัฒนพนม  ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ รพ.กรุงเทพ และ นพ. อนุวัฒน์ วัลลภาพันธุ์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ บริเวณลานสวนสุขภาพ รพ.ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1719