ADS


Breaking News

คนรุ่นใหม่ “I GEN POW” ผนึก “ETA” เดินหน้าอนาคตประเทศไทย

     เมื่อเร็วๆ นี้ I GEN POW (Inspired Generation Power) นำโดย “ทีธะรัช โยเฮือง” ร่วมกับ ETA สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว (E-commerce for Tourism Business Association) โดย “ศตพล จันทร์ณรงค์” นายกสมาคมฯ จัดเสวนา “อนาคตประเทศไทยในแนวทางนักการเมืองใหม่” ณ เดอะบาซาร์ โฮเทล แบ็งคอก (สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดา)
     “ทีธะรัช โยเฮือง” ตัวแทนกลุ่ม I GEN POW กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ อยู่ในโครงการ พลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติ” โดยมุ่งเน้นการระดมความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวกของคน GEN Y ที่มีต้นทุนประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดในระดับนโยบายและเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความคิดของการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม(Change Agent) เป็นการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายและสังคม กระตุ้นการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เพื่อเดินหน้าอนาคตประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์
     สำหรับผู้ร่วมเสวนา มีคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้สมัครแข่งขันรับเลือกเป็นนักการเมือง จากพรรคการเมืองต่างๆ มาแสดงวิสัยทัศน์และแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ “พรพรหม วิกิตเศรษฐ์” พรรคประชาธิปัตย์ , “ปรเมศวร์ กุมารบุญ” พรรคชาติไทยพัฒนา , “ปรียนันท์ สุวรรณคีรี” พรรคเพื่อชาติ , “ลลิต กิจสมัคร” พรรคพลังชาติไทย และ “ณัฐพงษ์ รอบคอบ” พรรคพลังท้องถิ่นไทย
     สรุปภาพรวมของการเสวนาครั้งนี้ คนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นนักการเมืองจากพรรคต่างๆ ให้ทัศนะว่าอยากให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันเหมือนในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งควรนำเสนอวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา และการส่งเสริมอาชีพของประชาชน
     ทั้งนี้ ความคิดเห็นต่างๆของคนรุ่นใหม่ จะเกิดเป็นรูปธรรมได้นั้น คนไทยทุกคนต้องพร้อมใจกันร่วมพลังการแสดงออก ซึ่งเวทีการเสวนาที่จัดขึ้นนี้ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการระดมความคิดและปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของการเมืองและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับประเทศไทยต่อไป