ADS


Breaking News

สารคดี เรื่อง ชายแท้ในทางธรรม โดย พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ณ ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม

"คนใดได้มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็เรียกว่าการชักนำและการเผยแผ่พระศาสนาไปในตัว กล่าวคือเมื่อคนใดมาบวช ก็จะมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาร่วมยินดีอนุโมทนา เมื่อนั้นแล้วก็จะกลายเป็นกองบุญ เป็นคุณงามความดี เป็นบริวารสมบัติ เป็นโภคทรัพย์สมบัติ เป็นศีลสมบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความดีต่อ ๆ กันไป อย่างนี้เรียกว่า ทายาทแห่งธรรมในการสืบทอดพระพุทศาสนา" พระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร กล่าว
หลาย ๆ คนมักกล่าวว่า การบวชนั้นเป็นมหากุศล เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ก็เห็นจะเป็นจริงดังคำของพระอาจารย์ชัยกิจ เตชวโร ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์ป่าสัจจะบูชาธรรม จังหวัดลำปาง แต่ใครจะรู้บ้างว่า การบวชในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร ? และทำไมจึงเรียกว่าบวชเรียน ขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทตามแนวทางของที่นี่ เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวสู่การเป็นพระภิกษุ (ผ้าขาว) ดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับเหมือนกับพระภิกษุเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะบวช การฟังธรรมเทศนาก่อนการอุปสมบทเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความกตัญญูกตเวทิตา กราบลาพ่อแม่ก่อนการเปลี่ยนแปลงตนเองจากเพศคฤหัสถ์สู่บรรพชิต ระยะเวลาในการบวชเรียนของที่นี่ เริ่มตั้งแต่ หกเดือน ไปจนถึง 1 ปี หรือมากกว่านั้น ซึ่งหากทำได้ ดำรงตนให้อยู่ในครรลองแห่งพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์งดงาม อย่างนี้จึงเรียกว่า การบวชเรียนในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สามารถชมสารคดีเรื่องชายแท้ในทางธรรมได้ที่ Link นี้ https://youtu.be/2QrokzEQS-E