ADS


Breaking News

อินทัช เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมเสริมสร้างทักษะความคิด และรณรงค์ให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมีบริษัทในกลุ่มอินทัช อาทิ เอไอเอส และไทยคม ร่วมมอบทุนด้วย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะความคิด และปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับในปี 2561 อินทัช ได้มอบทุนให้กับเยาวชน ครู และโรงเรียนใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี รวม 370 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,980,000 บาท แบ่งเป็นทุนนักเรียน 330 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ทุนครู 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ เพราะครูเป็นผู้สร้างคนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆ รวมทั้งทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 20 ทุน ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เด็กๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าผ้า DIY โดยให้เด็กๆ จับคู่ภาพกับคำภาษาอังกฤษด้วยการประทับตรายางลงบนกระเป๋าผ้า รวมทั้งแจกกระบอกน้ำซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
เด็กหญิงขวัญสิราภรณ์ ดิษบรรจง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากล่าวว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นครู ทุนการศึกษาที่ได้รับจะช่วยสานฝันของหนูให้เป็นจริง ทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อ และยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนคะ”
นายภควัฒน์ เรืองปราชญ์ คุณครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เผยถึงความรู้สึกว่า “ดีใจมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำหน้าที่ครู คติประจำใจที่ผมยึดเป็นหลักในการทำงานมาโดยตลอด คือ “อัตตาหิ อัตาโนนาโถ” ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราซึ่งทุนที่ผมได้รับจะเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมดำรงตนเป็นคนดีของสังคม”
ส่วนโครงการต่างๆ ที่อินทัชให้ทุนสนับสนุนกับโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีมีหลายด้าน เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครูให้ดีขึ้น การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการเรือโดยสารเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแก่งกระจาน ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำ โรงเรียนจึงเอาเรือไปรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งเรือที่ใช้อยู่ชำรุด มีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก ดังนั้น ทางอินทัชจึงสนับสนุนทุนในการซื้อเรือลำใหม่เพื่อจะรับเด็กได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องนั่งแออัด และมีเสื้อชูชีพบนเรือ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
  โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปูแสมคืนสู่ธรรมชาติ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ.บ้านแหลม จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำบางตะบูนลดจำนวนลงและอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับชุมชนเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปูแสมลงในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ให้กับชุมชน แต่ทางโรงเรียนยังขาดโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ อินทัชจึงให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งการขยายผลองค์ความรู้สู่โรงเรียนในเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต่อไป
  โครงการเพิ่มพูนทักษะการคิด พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิด STEAM โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง STEAM ย่อมาจาก Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Art (ศิลปะ) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเชื่อมโยงทุกวิชาเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีกระบวนการคิดที่หลากหลายมากขึ้น เกิดแนวคิดใหม่ๆ และสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โครงการเยาวชนอนุรักษ์ สืบสาน งานศิลปะพื้นบ้าน โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) อ.เมือง ทางโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไป จึงได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้การทำต้นเทียนโบราณที่ใช้สำหรับงานบวชให้กับนักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อันจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งชุมชนยังได้เอาต้นเทียนโบราณไปใช้ได้อีกด้วย
นายเอนก  พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินทัชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กระบี่ เชียงใหม่ เลย และกาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนครอบครัว และสังคม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยัน ตั้งใจเรียน ได้รับความรู้มากขึ้น สามารถเสริมทักษะอาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมในอนาคต และได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อตอบแทนสังคมของอินทัช”
หาก “เยาวชน” ได้รับการศึกษาที่ดีจะเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน “อินทัช” จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงโดยจะเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น
-------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับ อินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” สามปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 รวมไปถึงรางวัลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม" (Best Investor Relations Award) ประจำปี 2558/2559 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA) และ รางวัล "Investor's Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2017” รางวัลหุ้นยั่งยืน จากงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2018 จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อไม่นานมานี้ อินทัชได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brands Value 2018” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รวมทั้ง รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2018 ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ         ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่