ADS


Breaking News

อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานฑูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดของซีพีเอฟ

ดร.อิโลน่า สโตบุซสกี้ (Dr.Ilona Stobutzki) อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ด้านการเกษตร) สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งบางสระเก้า จ.จันทบุรี เพื่อศึกษากระบวนการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปกุ้งที่โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมี นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร นำคณะให้การต้อนรับ