ADS

ADS

Breaking News

โครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” เปิดเวทีสัมมนารับฟังความเห็นของประชาชน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์” หรือโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมรับฟังความเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว      
  โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐเอกชน (PPP)  ซึ่ง CAT ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และได้จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน  โดยจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548    เนื่องด้วย โครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต เป็นแหล่งการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพ  เพื่อสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนการจัดทำทีโออาร์สำหรับผู้ร่วมลงทุนในครงการ “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์นั้นได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาคเอกชนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามกรอบเวลาและจะคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการฯได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562