ADS

ADS

Breaking News

ชาวสวนปาล์มคลองน้อยจับกลุ่มผลิตปุ๋ยผสมลดทุน ใช้พื้นที่สวนเต็มประสิทธิภาพสร้างรายได้ยกกำลัง 4

     นายสุมาตร อินทรมณี  ผู้จัดการ สวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่  หมู่ 9   ตำบลคลองน้อย ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตำบลคลองน้อยมีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 373 ราย พื้นที่ปลูก 4,079 ไร่ แนวทางการพัฒนา: ลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน, การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มที่มีคุณภาพ, การป้องกันกำจัดโรค เทคโนโลยีเด่นของ ศพก.:  การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ได้คุณภาพ, การลดต้นทุนการผลิต, การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรณรงค์เก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพ
สำหรับหมู่ที่ 9 นั้นได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 120 ราย มีพื้นที่ 800 ไร่ ร่วมลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยผสมใช้เอง  ทำปุ๋ยหมักมะพร้าวผสมมูลสัตว์   เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยราคาแพง หลังจากการเริ่มดำเนินการ  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เกษตรกรลดต้นทุนกว่า 50 % การร่วมกลุ่มทำปุ๋ยของสมาชิกยังส่งผลดี  กว่าคือสมาชิกด้วยกันในกลุ่มได้ซื้อปุ๋ยราคาถูกกว่าท้องตลาด  และการขายปุ๋ยที่กลุ่มทำเองขึ้นมานั่นยังมีกำไรปันผล สินปีลดต้นทุนอย่างดี  
นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมสมาชิกให้ใช้พื้นที่สวนปาล์มสร้างรายได้เสริม ใช้พื้นที่มี่มีอยู่ให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
     สำหรับของตนเองนั้นมีพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน 10 ไร่ มีการจัดสรรสร้างร้ายได้แบบพัฒนากำลังสี่   กล่าวคือ ในแปลงสวนปาล์ม  จะมีการเลี้ยงไก่   เลี้ยงผึ้งโพรง  เลี้ยงปลาในร่องน้ำที่ขุดกักน้ำไว้รดต้นปาล์ม   และมีการปลูกใบเตยหอมที่ลงทุนปลูกครั้งเดียว  อยู่ได้ยาวนาน และขายได้ราคาดีอาทิตย์ขาย 1 ครั้ง    ส่วนการเลี้ยงผึ้งโพรงปีขาย 1 ครั้ง  แต่ไม่มีต้นทุนเนื่องจากผึ้งบินหาอาหารเอง และช่วยผสมเกสรให้กับปาล์มอีก  ส่วนการเลี้ยงปลา 40 วันก็จับขายครั้งหนึ่ง  จากการจัดการพื้นที่ 10 ไร่ให้ลงตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำไดมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัว  มีพื้นที่ 10 ไร่ เท่ากับมีพื้นที่ 40 ไร่
นอกจากนี้ในส่วนของสวนปาล์มได้มุ่งพัฒนาการดูแลให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพปาล์มน้ำมัน 18%  และเน้นขายลูกปาล์มสุกร่วง เนื้อเป็นมัน  เพราะการรวมกลุ่มขายปาล์มคุณภาพสามารถต่อรองโรงงานได้ราคาเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 30-50 สตางค์  และนี้เป็นอีกปารหนึ่งที่กลุ่มเร่งผลักดันและพัฒนาในเรื่องของปาล์มน้ำมัน