ADS


Breaking News

ก.อุต ฯ มอบประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ซีพีเอฟ

     กระทรวงอุตสาหกรรมมอบประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 และปี 2561 แก่สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 4 แห่ง ได้แก่ รง.ผลิตอาหารสัตว์บกบางนา รง.ผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค รง.ผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค แลฝะโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับความปลอดภัยและการป้องกันมลพิษในโรงงาน ด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบดูแลผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

     นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 และปี 2561 กล่าวว่า โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยปี 2560-2561 มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 420 ราย

     "พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” นายทองชัย กล่าว

     นายสกุลยศ สามเสน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา และ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค ดำเนินงานตามนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System Policy)รวมถึงระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ(CPF Safety Health Environment and Energy : CPF SHE&En Standard)

    การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริษัทฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบเฝ้าระวังและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันเรายังไม่พบปัญหาจากโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

     ด้าน นายอดิศร สุจารี รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานฯ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

     "โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มีการออกเยี่ยมและสำรวจชุมชนอย่างสม่ำเสมอ สานเสวนากับชุมชน สนับสนุนชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสม เป็นต้น" นายอดิศร กล่าว

     สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาอย่างเคร่งครัด 7 ข้อ คือ 1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านข้อมูลการจัดการมลภาวะน้ำ อากาศ กากเสียง สารเชคมี กลิ่น 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยชุมชนมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาสถานประกอบการ 3. ความโปร่งใส มีข้อมูลผลการตรวจวัดระดับมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 5.ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม มีข้อมูลการตรวจวัดมลภาวะที่เป็นไปตามกฎหมาย และมีเอกสารรับรองความปลอดภัย 6. ยุติธรรม มีการตอบสนองด้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ 7.ยั่งยืน ผู้ประกอบการและชุมชนต้องร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคม

     ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ปี 2551 โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการและผ่านการตรวจประเมินรวมทั้งสิ้น 2,371 ราย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน