ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมลงนามในพิธีความร่วมมือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 9 จากซ้าย)  เป็นประธานในการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอ. และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดยมีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมการลงนามจำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย โรงเรียนภัทรญาณวิทยา   โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) โรงเรียนศรีสุวรรณคงคาราม โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม โรงเรียนสกลวิสุทธิ  โรงเรียนวัดบางกะพ้อม และโรงเรียนวัดบางขันแตก (บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)  จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์