ADS


Breaking News

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” ๑๗ - ๑๙ ก.ค.นี้ ณ.ซีคอนสแควร์ บางแค

     นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหว้ดลําปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ" อย่างเป็นทางการพร้อมร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดตระการตา งานมหกรรมวิถีถิ่น Northen Cuultrure Fair To Thailand 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ บางแค บริเวณชั้น 1
     นายบพิตร วิทยาวิโรจน์  กล่าวว่า งาน “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” จัดขึ้นเพื่อต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ตำนานและมรดกอันทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคเหนือ ให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตจังหวัดที่ได้มาร่วมกันแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม และมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยในท้องถิ่นให้ได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อจะได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่คุ่กับชาติไทย เป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งในค่านิยมของสังคมไทยอย่างยั่งยืน
     สำหรับกิจกรรม มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมช่วงสาธิตทางวัฒนธรรมจากสุดยอดภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัด  กิจกรรมเยี่ยมชมตลาดกาดหมั้วครัวเมือง กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเมืองเหนือและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นของแต่ละจังหวัดภาคเหนือ
     “มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ที่สนใจ สามารถชมงาน และร่วมทำกิจกรรมต่างๆภายในงานได้ ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ บางแค บริเวณชั้น 1