ADS


Breaking News

ซีดีจี ครบรอบ 50 ปี ย้ำจุดยืนผู้นำด้านเทคโนโลยี ชี้จุดเด่นโซลูชันสนับสนุนภาครัฐ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

17 กรกฎาคม 2561: กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 50 ปี ประกาศนำจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ หนุนภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้กระแสเทรนด์โลกสู่เทรนด์ไทยแน่นอน กระตุ้นประเทศต้องรุดหน้า ด้วยเทคโนโลยีโซลูชันเป็นธงขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กางแผนธุรกิจจับเทคโนโลยีมาแรงลุยทำตลาด ปูทางสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นก้าวสู่ทศวรรษที่ 6
นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ 50 ปีที่ผ่านมา ซีดีจีได้ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กับองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน และการเพิ่มศักยภาพด้านงานบริการสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ซีดีจีได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ และเลือกนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มบริษัท ซีดีจี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการที่ดีและเหมาะสมกับจุดประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ

“ปัจจุบันสังคมโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี (Technology disruption) รวมถึงการเกิดเมกะเทรนด์ (Mega trends) ใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของประชาชน โดยซีดีจีมองเห็น 5 เมกะเทรนด์ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกและโลกธุรกิจ” นายนาถ กล่าว

นายนาถ กล่าวถึง 5 เทรนด์โลก ที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทของผู้บริโภคอย่างสิ้นเชิง และได้ส่งผลให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

 1. The Future of Smart การที่ระบบสั่งการอัตโนมัติ หรือ ระบบ AI เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความสามารถมากกว่าหรือเท่ากับศักยภาพของมนุษย์ จนสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ เช่น AI สามารถเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ โดยในหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น อาทิ วงการโลจิสติกส์ การแพทย์ การบริการ การธนาคาร อีคอมเมิร์ซ ตัวอย่างเช่น การติดตามอาการคนไข้โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ วิเคราะห์ผล พร้อมคาดการณ์อาการโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ในระยะเวลาอันสั้น
 2. Behavioral Revolution การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ในปัจจุบันมีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของบุคคลในแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังนำพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวทางสังคม เช่นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในคนรุ่นใหม่ เป็นต้น
 3. Empowered Citizen ประชาชนมีบทบาทสำคัญ ต้องกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและประชาชนทันสมัย (Smart citizen) ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างแถบประเทศยุโรป ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเสนอข้อกฎหมายหรือข้อบังคับใช้ต่างๆ โดยการทำผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลเปิดเผยและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา   
 4. Urban World เมืองเล็ก ๆ จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เมืองในอนาคตจะถูกสร้างบนสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี มีความสะดวก และปลอดภัยสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นการปรับรูปแบบเมืองให้เป็น Smart City ในหลายประเทศ  
 5. Resourceful Planet การใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีอย่าง IoT และ Machine Learning เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก โดยเปิดให้ผู้อยู่อาศัยเลือกที่จะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือน และหากเหลือจากการใช้งานแล้วยังสามารถขายพลังงานทางเลือกนี้ให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วย

“การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ภาคเอกชน จะต้องเผชิญ และต้องเร่งปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ จึงได้เดินหน้านำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อน และสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถแข็งขันได้ในสังคมโลก” นายนาถ อธิบาย

นายนาถ กล่าวต่อว่า “ซีดีจีมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า ซีดีจีจะมองถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้การเพิ่มศักยภาพองค์กรภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการและสวัสดิการที่ดี พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได้แสดงทรรศนะว่า องค์ประกอบสำคัญเพื่อสังคมที่ดีขึ้น (Key Components of A Better Society) ต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. มีความสะดวกสบาย (Convenience) 2. มีความรวดเร็ว (Speed) 3. มีความแม่นยำและถูกต้อง (Accuracy) 4.ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว (Security & Privacy)และ 5. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ การก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 นี้ ซีดีจี ตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการผลักดันประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดี โดยวางแผนยกระดับทิศทางธุรกิจดังนี้

1. เพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) และสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองค์กร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

2. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative Technology) มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอในการทำโครงการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า

3. นำเทคโนโลยีและโซลูชันที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connect) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration) อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

4. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

5. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และเป็นพลเมืองทีดีของสังคม (Corporate Citizenship)  

“ซีดีจี มุ่งพัฒนาและปรับปรุงบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ นำเสนอเทคโนโลยีที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชิวีตของประชาชนไทย และยกระดับประเทศให้ก้าวทันทัดเทียมนานาประเทศ” นายนาถ กล่าวทิ้งท้าย


เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี
กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 6 บริษัท ได้แก่
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัท จีไอเอส จำกัด
บริษัท โกลบเทค จำกัด
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มบริษัทซีดีจี มุ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น (Technology for A Better Society) โดยขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักการทำงาน 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. Care ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
3. Trust น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
4. Dynamic   รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. Determination มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ
กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วย 9 โซลูชันหลักในการให้บริการ ดังนี้
1. Application Services พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร คิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนให้การบริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. Big Data and Analytics แบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการฐานข้อมูล และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถประมวลผลและถูกต้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. Consumer Lifestyle Products บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาค ASEAN รวมถึงนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GPS นำทาง อันดับ 1 ของโลกอย่างแบรนด์ GARMIN
4. E-Citizen Services Solutions พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบความต้องการของประชาชนยุคดิจิทัลในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น ระบบชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ การยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
5. Geographic Information System (GIS) บริการระบบภูมิสารสนเทศครบวงจร พร้อมโปรแกรมจัดการและวิเคราะห์ การประมวลภาพแผนที่ รวมถึงให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง สำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน
6. Logistics บริการระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ สำหรับธุรกิจภาคการขนส่งโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมระบบ จัดเก็บข้อมูล รายงานผล และบอกตำแหน่งอย่างแม่นยำ ตลอดจนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนด้านการขนส่งให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
7. Outsourcing Solutions บริการด้านเอาท์ซอสการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น การจัดตั้ง Call Center การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เป็นต้น
8. Security บริการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคาม (Cyber security) พร้อมเป็นที่ปรึกษา ช่วยวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนบริการพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) เป็นต้น
9. Specific Solutions พัฒนาและให้บริการระบบที่มีความเฉพาะเจาะจง ทั้งธุรกิจด้านการศึกษา ความปลอดภัย และอื่น ๆ เช่น ระบบบริหารจัดการการรับสมัคร ระบบตรวจข้อสอบแบบเบ็ดเสร็จ ระบบ Auto-ID ต่างๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ระบบบัตรสมาร์ทการ์ด บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกดเงินสด ATM ให้กับสถาบันการเงินและธนาคารชั้นนำทั่วประเทศ
ลูกค้าของกลุ่มบริษัทซีดีจี
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และธนาคาร โรงพยาบาล ผู้ประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ตลอดจนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ


กิจกรรมเพื่อสังคม CDG: Code Their Dreams

กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ “การโค้ดดิ้ง” ต้องการจุดประกายให้เยาวชนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตื่นตัวและหันมาเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลในอนาคตอันใกล้ จึงริเริ่มโครงการ Code Their Dreams โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ในรูปแบบเวิร์คช็อปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนาน  ตั้งเป้าสานต่อเป็นโครงการระยะยาว ตอบรับดิจิทัลเทรนด์ของโลก และเป็นการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่การผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล


คุณนาถ ลิ่วเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล


คุณนาถเข้าร่วมงานกับ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด” และด้วยความสามารถประกอบกับการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ จึงได้ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น “ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด” และ “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ” ตามลำดับ
ปัจจุบันคุณนาถดำรงตำแหน่ง “ประธานกรรมการบริหาร” กลุ่มบริษัทซีดีจี และ “กรรมการผู้จัดการ” บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ กำหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจนทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิลให้เติบโตขึ้นเป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำของอาเซียน
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี
 • พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2528 - 2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด


การศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สมาคมวิชาชีพ / องค์กรทางสังคม
ปี 2549 - 2550 นายกสโมสร Rotary Club of Bangkok South
ปี 2552 - 2553 ประธาน (Chapter Chair)
Young President’s Organization (YPO) ในประเทศไทย
ปี 2560 - 2561 ประธาน (Chapter Chair)
Young President’s Organization (YPO Thailand Gold) ในประเทศไทย
ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science


หลักสูตรพิเศษ

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 12/2553)
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
 • Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
 • Leading in a Disruptive World Program, Stanford Center for Professional Development (SCPD)