ADS


Breaking News

TEAMG ปิดท้ายโรดโชว์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปิดท้ายโรดโชว์ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท นายศานิต ร่างน้อย (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการบริษัท นายวีระ สุธีโสภณ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริษัท นายชวลิต จันทรรัตน์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักบัญชีและการเงินองค์กร (CFO) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) และจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมด้วยนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้