ADS


Breaking News

พม. ดึงภาคธุรกิจขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE มุ่งบูรณางานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

     วันนี้ (13 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อีกทั้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ขับเคลื่อนงาน กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม โดยจะมีการเปิดให้ภาคเอกชนยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมต่อไป
     งาน Kick off กิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม. อีกทั้งสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม คือ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ได้ประกอบกิจการหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการให้บริการ ที่มิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ แต่เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้ในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การเสวนาประเด็น Kick off กิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1) ดร.อภิชน จันทรเสน กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เสวนาเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 2) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสวนาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 3) นายเอกนิติ นิติทัณท์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เสวานาเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4) นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม และสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสวนาเรื่อง
การสนับสนุน Social Enterprise ของภาคเอกชน และ 5) หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสวนาเรื่อง ประสบการณ์และประโยชน์ จาก Social Enterprise ดำเนินรายการโดย นายบรรพต ธนาเพิ่มสุข นักลงทุนและที่ปรึกษาการเงิน และ 2. การจัดแสดงนิทรรศการ “กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE” จากภาคเอกชนและ
ภาคีเครือข่าย
     ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 โดยได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม นับว่าเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.dsdw.go.th หรือ www.csv.dsdw.go.th หรือทาง QR Code หรือโทรศัพท์ 02-659-6157