ADS


Breaking News

พลิกธุรกิจด้วย VR ครั้งแรกของประเทศไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เปิดตัวโครงการ "REfuture พลิกอนาคตธุรกิจบริการ" พร้อมประกวดโมเดลธุรกิจ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 220,000 บาท
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับมอบหมายจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาธุรกิจบริการไลฟ์สไตล์ (Life Style) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจด้านการบริการได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะ และสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจแนวใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อพลิกโฉมธุรกิจสู่ธุรกิจบริการสร้างสรรค์ และสนับสนุนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจให้สามารถนำโมเดลธุรกิจไปขยายผลและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ สถาบันฯจึงได้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตามโมเดล REfuture ซึ่งประกอบไปด้วยการสรรหาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สาขาบริการในกลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยว กีฬาและโรงแรม ธุรกิจไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม ธุรกิจบริการเพื่อการศึกษา และธุรกิจแฟชั่นและการออกแบบ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพด้วยการ workshop และให้คำปรึกษาแนะนำเป็นพี่เลี้ยงจนผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจบริการแนวใหม่ที่มีความโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการของไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า “ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายการทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนชุดใหม่ (Engine of Growth) ในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและมีรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงจากนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการคิดและสร้างมูลค่าที่แตกต่างจากระบบอุตสาหกรรมเดิม โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้มีศักยภาพมีทักษะที่รอบด้านรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบริการ”
โครงการนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคือการใช้ระบบ REfuture OS ครั้งแรกในการบ่มเพาะขีดความสามารถของผู้ประกอบการผ่าน Smart Phone เพื่อให้การเรียนรู้ไม่จบในห้องเรียนและสามารถขยายผลได้โดยใช้สื่อ VR ในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ 4.0 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสพัฒนา MVP เข้าประกวดเพื่อคว้าเงินทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 220,000 บาท และได้รับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ นับเป็นประโยชน์ในการพลิกโฉมธุรกิจ SMEs สู่การสร้างสรรค์บริการที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุค 4.0 เป็นอย่างยิ่ง
โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการหรือธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องการปรับตัวสู่ธุรกิจบริการ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่กำหนด โดยสามารถเชิญผู้แทนได้ 1 ราย     *** รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ธุรกิจเท่านั้น ***
     นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ท่านจากหลากหลายสาขาธุรกิจบริการมาร่วมสร้าง Ecosystem ให้ธุรกิจบริการไทยแข็งแรงขึ้น ทั้งด้านการบ่มเพาะพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ การตลาด การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาธุรกิจบริการบนดิจิตอลแพลทฟอร์ม อาทิ
  • คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (OFFICE MATE) 
  • คุณปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 
  • คุณรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการสนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท 
  • คุณสเฮ็บ อนันต์ทรงวิทย์ CEO Seekster (Startup แพลทฟอร์มบริการจัดหาแม่บ้านและช่าง) 
  • คุณโอม รัตนกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟังเพื่อสร้างนวัตกรรม 
  • คุณปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชียวชาญด้านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ 
  • คุณเตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ 
  • คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจนวัตกรรม
ตลอดจนผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจบริการรวมถึงธุรกิจ Startup อีกหลายท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ
ทั้งนี้สถาบันฯได้กำหนดให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมทำการคัดเลือกเป็นลำดับขั้นรวม 3 รอบ โดยเริ่มตั้งแต่ 30 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป จนถึงเดือนกรกฎาคม *(รอบปฐมนิเทศในวันที่ 30 พ.ค. และรอบอบรมครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.) โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา และได้ทำการคัดเลือกใบสมัครให้เหลือธุรกิจบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านคุณสมบัติและมีความพร้อมทั้งสิ้นเพียง 200 ธุรกิจ ซึ่งจะมีเพียงหนึ่งโมเดลธุรกิจเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ชนะรางวัล “สุดยอด SMEs ภาคบริการ 2018 Creative Service Award” พร้อมเงินรางวัลสำหรับพัฒนาธุรกิจมูลค่ารวม 220,000 บาท โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.พลิกอนาคต.com และที่ Page หรือ LINE@ “REfuture”  (สแกน QR Code)  หรือติดต่อ 061-832-1777 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณธยาภัทร์