ADS


Breaking News

TMI ตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจพลังงาน “ธีระมงคล อุตสาหกรรม” ตั้ง “ธีระมงคล เอนเนอร์ยี” บริษัทย่อย ลุยธุรกิจพลังงาน

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อรองรับการประกอบกิจการด้านพลังงานโรงไฟฟ้าทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่งใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังนี้ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น จำนวน 9,998 หุ้น หรือ คิดเป็น 99.98% นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้นอยู่จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็น 0.01% และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้นอยู่จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็น 0.01% นายธีระชัยกล่าว