ADS


Breaking News

ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เดินหน้าจัดอบรมด้านการเงินให้กับผู้ค้ารายย่อยทางภาคใต้ ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” ที่ จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช 2 กุมภาพันธ์ 2561 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อย ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร โดยจัดการอบรมด้านการเงินในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าทางภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดวิทยากรมาร่วมอบรมในโครงการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวว่า “ธนาคารได้ดำเนินโครงการ พ่อค้าแม่ค้าพากเพียรฯ จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งล้วนได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับทางภาคใต้เองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงมีลูกค้านาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงได้ยกโครงการมาจัดอบรมให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่ จ.นครศรีธรรมราช หวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงและให้ความรู้ทางการเงินแก่พ่อค้าแม่ค้าได้ไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา”
โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย เป็นโครงการฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน ทั้งด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ฯ ของธนาคารในปัจจุบัน