ADS


Breaking News

ช.ส.ค. ร่วมกับ สสท. ยื่นรายชื่อสมาชิก หวัง สนช. ผลักดัน พ.ร.บ.สวัสดิการสหกรณ์ฯ

     นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด( ช.ส.ค.) นายดาบชัย ใจสู้ศึก (ซ้ายสุด) ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (สสท.) ร่วมยื่นคำร้องขอเสนอสำเนาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. .... นำรายชื่อผู้แทนผู้ซึ่งเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พร้อมเอกสาร การลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกว่า ๑๖,๐๐๐ คน โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือแทนคณะอนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป ณ อาคาร ๑ รัฐสภา เมื่อเร็วๆ นี้