ADS


Breaking News

maiA จับมือ IOD จัดเสวนายกระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างมืออาชีพ

     ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและเสริมสร้างเครือข่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ IOD บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของกรรมการในการตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย” และ ศิริพร วุฒิกุล (ที่ 1 จากขวา) รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ IOD บรรยายในหัวข้อ “บทบาท  IOD ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคม maiA เข้าร่วมงานที่สถาบันวิทยาการตลาดทุน