ADS


Breaking News

ธนาคารออมสิน พร้อมเปิดงาน Smart SMEs Smart START UP

     ธนาคารออมสิน กำหนดจักงาน “Smart SMEs Smart START UP” เพื่อสนับสนุน และเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจที่มีเทคโนโลยี แนวความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามแนวนโยบาย “ธนาคารออมสินกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ภายใต้ GSB Innovation Hub” ระหว่างวันทีี่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
     ในการนี้ธนาคารได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10:30 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


รายละเอียดการจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ประจำปี 2560


    ด้วยธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐและมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาคธุรกิจ โดยเป็นแหล่งเงินทุนและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มีการจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) และโครงการสินเชื่อ GSB SMEs START UP เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการและธุรกิจที่มีด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น
    ธนาคารจึงได้จัดงาน งาน Smart SMEs Smart START UP ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงช่องทางการตลาด สร้างองค์ความรู้ แนะนำและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup ที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ โดยรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลงาน (Showcase) ของผู้ร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ลูกค้าที่ได้รับการบ่มเพาะ และลูกค้าสินเชื่อ SMEs START UP ของธนาคารออมสิน รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร การให้คำปรึกษาด้านการเงิน รวมถึงยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อสร้างสาระความรู้และความบันเทิงอีกมากมาย


วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้
2. เพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup
4. เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ (Brand Perception) ด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs START UP ของธนาคารออมสิน
5. เพื่อขยายฐานลูกค้้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


ช่วงเวลาการจัดงาน:     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
            ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น.


สถานที่จัดงาน: ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


กลุ่มเป้าหมาย
    - เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาและต้องการปรับกระบวนการทำธุรกิจ
    - เจ้าของธุรกิจที่ต้องการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ
    - เจ้าของธุรกิจในขั้นแรกเริ่ม
    - บุคคลทั่วไป


การแบ่งโซนต่างๆ ในงาน Smart SMEs Smart START UP:
1. Smart Innovation โซนของสินค้านวัตกรรมล้ำสมัยพร้อมด้วยบูธของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
2. Digital Playground โซนเสนอนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล
3. GSB Smart Startup โซนของกลุ่มผู้ที่ผ่านโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ซึ่งจะมาในรูปแบบของการแสดงสินค้า พร้อมด้วย Showcase ของผู้ที่ได้อันดับ 1 - 3 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา อีก 15 ผลงาน
4. Star Startup โซนสินค้าของเหล่าดารานักแสดง
5. Smart Life โซนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
6. Food and Cuisine โซนนวัตกรรมทางด้านอาหาร
7. Smart Business โซนของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์  
8. Truck Business โซนของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านรถทรัคเพื่อไปประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น รถ Food Truck, รถทรัคสำหรับขายเสื้อผ้า เป็นต้น โดยภายในงานจะมีรถทรัคจริง ๆ เข้ามาจอดแสดงอยู่ถึง 7 คัน
9. Strategic Partners โซนพันธมิตรของธนาคารซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ SMEs และ Startup อีกถึง 11 องค์กรซึ่งก็จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะ ได้แก่
                   - สถาบันอาหาร (nfi)       
            - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
            - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA)
            - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
            - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)
           - กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (DIP)
           - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)
           - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
           - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
           - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)


จุดเด่นของงาน Smart SMEs Smart START UP:
   ผู้ที่เข้าร่วมงานหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านการเริ่มต้นธุรกิจและการสนับสนุนทางเงินทุนเพื่อให้เริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน นอกจากนี้ ภายในงานผู้เข้าร่วมชมงานและผู้ร่วมออกงานทุกท่าน ยังทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน Application หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทางธนาคารออมสิน เช่น Mymo, GSB Pay อีกด้วย


กิจกรรมในแต่ละวันที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบ:
    - กิจกรรม Workshop เสริมธุรกิจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อย่างวิธีการทำแผนธุรกิจอย่างไรให้ไม่ยุ่งยาก และสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลดีกับธุรกิจของตัวเอง รวมถึงการใช้ Internet of Thing ในการดำเนินธุรกิจ และ โครงสร้าง 4 x 4 Modules ในการเริ่มต้นธุรกิจ 
    - Star Talk แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจในแบบฉบับของตัวเอง จากดารา เซเลบ ชื่อดัง
    - Biztalk จากกูรูธุรกิจ SMEs และ Startup  ชื่อดังของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จ พร้อมพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจทำธุรกิจด้าน Digital และ E-Commerce อีกด้วย
    - Mini Concert จากนักร้องรับเชิญ เอ๊ะ จิรากร (หน้ากากอีกาดำ) ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน
    - Gift Voucher มูลค่า 200 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน GSB Pay ครบ 1,000 บาท
    - Lucky Draw กับของรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าชมงานตลอด 3 วัน เช่น iPhone8, iPhone X, Apple Watch และ AirPods
    - ผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อ SMEs START UP ภายในงาน ได้รับ ดอกเบี้ยสุดพิเศษ! จากทางธนาคาร