ADS


Breaking News

คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “วรรณศิลป์ซีไรต์ 2560 : พบนักเขียน เรื่องสั้นซีไรต์ล่าสุด”

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโถงริมน้ำ ศศ.107-108 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในโอกาสที่พุทธศักราช 2560  เป็นปีแห่งการประกวดรางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write ) คือ“รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” (South East Asian Writers Awards) ประเภทเรื่องสั้น
งานเสวนาครั้งนี้  ยังมีการจัดนิทรรศการแนะนำนักเขียนและผลงาน และการพบปะสังสรรค์ของนักเขียน นักวิจารณ์  กรรมการพิจารณาคัดเลือก นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแสดงทัศนะเกี่ยวกับหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย อันจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการขยายฐานความรู้ มุมมอง และการสร้างสรรค์พัฒนาวรรณกรรมไทยต่อไป