ADS


Breaking News

PHOL ได้คะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

     นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL  ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) PHOL ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังเป็น 1 ใน 32 บริษัท Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2560 จากบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวนทั้งสิ้น 620 บริษัท พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 80% เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน PHOL เป็น 1 ในจำนวนบริษัทจดทะเบียน 110 บริษัทและเป็น 1 ใน 6 บริษัทในตลาด mai  ที่ได้รับผลประเมินในระดับดีเลิศ นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล แสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน