ADS


Breaking News

สภาวิศวกร เผยผลคะแนนอบรมวิศวกรจีนรุ่น 2 ผ่านเกณฑ์ พร้อมออกใบรับรองเข้าทำงานโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช

     ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยถึงผลการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นที่ 2 ในโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กรุงเทพ-นครราชสีมา ว่าการจัดอบรมและทดสอบวิศวกรจีนเป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 30/2560 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งหัวข้อการอบรมและทดสอบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยและสภาพท้องที่ ภูมิประเทศ ลุ่มน้ำ และภัยธรรมชาติ ในประเทศไทย ที่วิศวกรจีนจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะเข้ามาในปฏิบัติงานในประเทศไทย สำหรับการอบรมและทดสอบนั้น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 มีวิศวกรจีนเข้าร่วม 77 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2560 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 69 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน

     ศ. ดร. อมร กล่าวต่อว่า วิศวกรที่จีนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรออกแบบระดับหัวหน้า (chief engineer) ในแต่ละสาขา โดยมีผู้จัดการโครงการ (project manager) และผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (design manager) เข้าร่วมอบรมและทดสอบในรุ่นที่ 2 และในรุ่นที่ 1 ยังมีวิศวกรจีนที่จะร่วมออกแบบและก่อสร้างช่วงระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ระหว่างสถานีกลางดง-ปางอโศกเข้าร่วม
     สำหรับผลการทดสอบวิศวกรจีนทั้ง 2 รุ่นนั้น ต้องแถลงแยกกันเนื่องจากใช้ข้อสอบคนละชุด โดยมีผลการทดสอบดังนี้ รุ่นที่ 1 วิชากฎหมาย วิศวกรจีนได้คะแนนเฉลี่ย 44 จาก 50 คะแนน เกณฑ์ผ่านที่ 30 คะแนนส่วนวิชาสภาพท้องที่นั้น วิศวกรจีนได้คะแนนเฉลี่ย 82.4 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่านที่ 60 คะแนน ส่วนรุ่นที่ 2 นั้นวิชากฎหมาย วิศวกรจีนได้คะแนนเฉลี่ย 42.9 จาก 50 คะแนน และวิชาสภาพท้องที่ได้คะแนนเฉลี่ย 73.8 จาก 100 คะแนน ถือว่าวิศวกรทั้งสองรุ่น 146 คนผ่านการทดสอบ สภาวิศวกรจะออกใบรับรองเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ โดยจะมีพิธีมอบใบรับรองในงานอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นที่ 3 ที่นครเทียนจินในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2560 นี้
     ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร กล่าวเสริมว่า ภาพรวมการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนทั้งสองรุ่นถือว่าเรียบร้อยดี วิศวกรจีนที่ผ่านการทดสอบ 146 คนคิดเป็นประมาณ 60% ของวิศวกรออกแบบทั้งหมดประมาณ 250 คน วิศวกรออกแบบส่วนที่เหลือจะเร่งอบรมและทดสอบให้แล้วเสร็จในรุ่นที่ 3 ส่วนในรุ่นที่ 4 จะเป็นการอบรมและทดสอบวิศวกรจีนที่จะเข้ามาควบคุมการก่อสร้างเป็นหลัก เมื่อจบการอบรมครบทั้ง 4 รุ่นแล้วสภาวิศวกรจะแถลงให้ทราบผลอีกครั้ง