ADS


Breaking News

PCA ปลื้มผลงานได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ภายใต้ชื่อ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0”

     วันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ PCA มีความยินดีแจ้งให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ภายใต้ชื่อการค้า PlanetComm ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2560  จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงบประมาณ ในด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง ชื่อผลงานนวัตกรรมไทยคือ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ขนาดกำลังส่งขั้นต่ำ 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ (Mobile Phone Jammer T-Box 3.0 Output Power (Min): 15 W/Channel)”  ซึ่งส่วนราชการทางด้านความมั่นคงของประเทศ สามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้ โดยวิธีกรณีพิเศษ บริษัทฯมีความมั่นใจว่าผลงานนวัตกรรมนี้ที่คิดค้นพัฒนาและผลิตโดยคนไทยจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญและลดการนำเข้าจากต่างประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลได้
    นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า บริษัทฯมีความมั่นใจว่า เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box3.0 ที่บริษัทฯได้ผลิตขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ ปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าสินค้าและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
     สำหรับคุณสมบัติของเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ขนาดกำลังส่งขั้นต่ำ 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ คือ เครื่องวิทยุโทรคมนาคมที่ออกแบบมาเพื่อ รบกวน ระงับ และตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในช่วงคลื่น ความถี่ 800/900/1800/1900/2100 เมกะเฮิรตซ์  ภายในบริเวณพื้นที่รัศมีทำการ 30-100 เมตรโดยประมาณ มีวัตถุประสงค์การใช้งานทางด้านความมั่นคงหลายด้าน อาทิเช่น ป้องกันการจุดระเบิดแสวงเครื่องผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้ในพื้นที่ควบคุมที่ต้องการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
    ที่มาของผลงานนวัตกรรมเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ภายใต้ชื่อการค้า PlanetComm เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศ จึงร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักการทำงาน และการผลิตเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ที่มีประสิทธิภาพสูงได้สำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ในด้านมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) มาตรฐานคุณลักษณะความถี่วิทยุและกำลังส่ง (RF Characteristic and Power) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (Environment) รวมถึงมาตรฐาน ISO9001: 2008 อีกด้วย และได้เข้าร่วมโครงการบัญชีนวัตกรรมไทยในปี 2560 นี้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับและใช้งานจริงในหน่วยงานความมั่นคง

     ผลงานนวัตกรรมของบริษัทฯ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 ขนาดกำลังส่งขั้นต่ำ 15 วัตต์ต่อช่องสัญญาณ (Mobile Phone Jammer T-Box 3.0 Output Power (Min): 15 W/Channel)”  ได้ถูกเผยแพร่ไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2560 ในด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง รหัส13020003 ซึ่งส่วนราชการทางด้านความมั่นคงของประเทศ สามารถจัดซื้อ จัดจ้างได้โดยวิธีกรณีพิเศษ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆถือปฏิบัติในราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.innovation.go.th/ และ http://www.planetcomm.com