ADS


Breaking News

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) กำหนดจัดในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค-สวทช. ในฐานะศูนย์แห่งชาติ มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศในด้านดังกล่าว โดยในทุกๆ ปี เนคเทคจะจัดให้มีงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับพันธมิตร ร่วมถึงเป็นเวทีในการพบปะ รับฟัง และหารือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
     ในปีนี้ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 (NECTEC ACE 2017) กำหนดจัดในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 18.00 . ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเป็น สปริงบอร์ดให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย คือ การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นตัวเร่งสำคัญ (Springboard) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู้เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเน้น 5 ด้านด้วยกัน คือ
  • เกษตรและอาหาร
  • อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • สุขภาพและการแพทย์
  • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ยังมีงานสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/ace2017/