ADS


Breaking News

กทปส. เดินหน้าพัฒนาศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน คลังความรู้แห่งเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

การเข้าถึง โอกาสทางสังคม การลดช่องว่างทางการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญของประเทศ ดังนั้น กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. จึงได้เดินหน้าพัฒนาความรู้สู่ชุมชน กับโครงการต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และได้ผลักดันศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน เพื่อการใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยได้เริ่มจัดทำโครงการต้นแบบร่วมกับมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ ผ่านทุนในการพัฒนาโครงการมุ่งหวังให้เกิดความเท่าเทียม ลดช่องว่างด้านการศึกษา เกิดศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง
การเข้าถึงขององค์ความรู้ในสังคมปัจจุบันหากต้องการขยายโอกาส เข้าถึงชุมชน เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล สู่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชน อาจต้องมององค์ประกอบหลากหลายด้าน ทั้ง ภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เกิดการผนึกกำลัง เดินหน้าร่วมกัน และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา ให้เกิดพื้นที่แห่งความรู้ เกิดการพัฒนาคน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ดังนั้น ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จัดตั้งเป็นพื้นที่สาธารณะผ่านการควบคุมดูแลของมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ เสมือนเป็น “วัด” ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา
การเป็นตัวกลางของมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ เสมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในอำเภอศรีประจัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในอนาคตทางมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศมีแนวทางในการปรับพื้นที่ให้เป็นแห่งความรู้ พิพิธภัณฑ์รวบรวมองค์ความรู้ด้านการบิน เป็นสะพานเชื่อมต่อความรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความคิดสสร้างสรรค์ เป็นแหล่งความรู้ในพื้นที่ ซึ่งต้องการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม เช่นเดียวกับคำว่า “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน อีกครั้ง เพียงให้ มูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ ทุกคนในพื้นที่ และประชาชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์แสวงหาความรู้ได้ในทุกด้าน
ในการเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี ทาง กสทช. กทปส. และมูลนิธิพระยาเฉลิมอากาศ ต้องการให้เป็นโครงการต้นแบบ สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยได้ทำการศึกษาถึงความต้องการ แนวทางในการจัดตั้ง ซึ่งจำนวนผู้ด้อยโอกาสทางศึกษา เด็ก เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีกว่า 845,850 คน ซึ่งเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์คือ 2,500 คนต่อปี และพร้อมขยายในอนาคต หากเกิดการพัฒนา และความร่วมมืออย่างบูรณาการต่อไป ในการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเนศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งถือเป็นแม่ทัพคนสำคัญของ สำนักงาน กสทช. ที่ต้องการสร้างโอกาสด้านการศึกษา ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมสู่ชุมชน
     การเข้าถึง การให้โอกาส การวางระบบทางด้านการศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญของประเทศ และการพัฒนาคน พัฒนารากฐานด้านบุคลากร อันเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนและการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี จะเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างแหล่งความรู้ ศูนย์กลางการเชื่อมต่อของชุมชน และตั้งมั่นที่จะสร้างสะพานเชื่อมสู่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปในอนาคต เสริมสร้างความเท่าเทียมทางสังคม และลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้านโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย