ADS


Breaking News

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวง พัฒนาทักษะไอทีเพื่อทันการเปลี่ยนแปลงยุคไทยแลนด์ 4.0

     สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะไอที ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล นำนวัตกรรมด้านไอทีมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ยกระดับการบริการประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
    นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( สคช. ) เปิดเผยว่า  สคช.ให้ความสำคัญ การบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ในการพัฒนาคุณภาพกำลังคนในภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกันที่จะสนับสนุนให้เกิดการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล จึงร่วมลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล นำนวัตกรรมด้านไอทีมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ยกระดับการบริการประชาชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
“ หลังจากนี้เราจะเห็นการจับมือร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ สคช. เดินหน้าขยายผลพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรของรัฐ รวมไปถึงการขยายผลจากภาครัฐสู่ประชาชน ทั้งกับภาคการศึกษา และผู้ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ภาคการเกษตร และบุคคลทั่วไป  เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้าสู่การประเมิน นำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจ และนำไปปรับใช้ในแต่ละอาชีพได้อย่างเหมาะสม ” นายวีระชัยกล่าว 
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง ( กปน. ) กล่าวถึงความพร้อมของการร่วมมือกันทำงานครั้งนี้ว่า กปน. มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นการประกาศความพร้อมของบุคลากรที่จะพัฒนาและนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้บริการประชาชน ซึ่ง กปน.เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ตามรอยนโยบายของรัฐบาลดิจิทัล โดย กปน.มีความพร้อมที่จะเข้าประเมินสมรรถนะด้านไอทีกับ สคช. อย่างเต็มรูปแบบ
     ทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถขอเข้ารับการประเมินทักษะด้านดิจิทัล โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.tpqi.go.th หรือ FB แฟนเพจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน หรือโทร