ADS


Breaking News

กกพ. เดินหน้าผลักดันการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เปิดให้จองความสามารถในการให้บริการสถานีแอลเอ็นจีมาบตาพุด

นายวีระล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการลังงาน ในฐานะโฆษก กก. เปิดเผยว่า ภายหลัง จากที่ กช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ฤษภาคม 2559 เห็นชอบเรื่องแผนระบบรับส่งและโครงการสร้างื้นฐานก๊าซ ธรรมชาติเื่อความมั่นคง ในการรองรับการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยให้ดำเนินโครงการ ขยายกำลังการแปรสภา LNG ของมาบตาด LNG Terminal ิ่มเติมอีก 1.5 ล้านตันต่อปี ในวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดส่งก๊าซเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปี 2562 โดยโครงการดังกล่าวมี บริษัท ีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออก ประกาศเชิญชวนจองความสามารถในการให้บริการของมาบตาุด LNG Terminal สำหรับกำลังการแปรสภา LNG ส่วนขยายเิ่มเติม 1.5 ล้านตันต่อปี (กำลังการผลิตสูงสุดรวมเป็น 11.ล้านตันต่อปี)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บริษัท ีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รายงานผลการเตรียมความร้อมต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการลังงาน (สำนักงาน กก.) ทราบถึงรายละเอียดการเปิดให้จองความสามารถในการ ให้บริการของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาุด ส่วนขยายเิ่มเติม 1.50 ล้านตันต่อปี ว่า บริษัทฯ มีความร้อมที่จะให้ผู้ที่ ประสงค์จะขอใช้บริการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง ร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในเวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในเวลา 17.00 น. (เฉาะในเวลาทำการของบริษัท) โดยบริษัทฯ จะประกาศผล การจัดสรรปริมาณความสามารถในการให้บริการในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ซึ่งขณะนี้ได้มีการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ (Shipper) ของสถานีแอลเอ็นจี มาบตาุดแล้ว จำนวน ราย คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ผ่านมา กก. ได้ยายามผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการลังงานรายใหม่เข้าใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซ ธรรมชาติหรือสถานีแอลเอ็นจีผ่านการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและข้อกำหนดในการใช้หรื เชื่อมต่อกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หรือการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี (TPA Code) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดย กก. มุ่งหวังที่จะให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมีความโปร่งใส เื่อให้ผู้ใช้ลังงานได้รับประโยชน์สูงสุด” นายวีระล กล่าวเสริม