ADS


Breaking News

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) (ทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐ ฯ เพื่อการสำรวจอวกาศ)

รายละเอียดของโครงการ:

        1. เจ้าของโครงการ: US Space and Rocket Center (USSRC), NASA Visitor Information Center, Smithsonian และ Zignature Marketing Co., Ltd.
        2. ชื่อโครงการ: Discover Thailand's Astronauts Scholarship Program (โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศ  ไทย)     เป็นทุนการศึกษาในโครงการของรัฐบาลสหรัฐ ฯ เพื่อการสำรวจอวกาศ
        3.  ปรัชญา: POW3 หรือ ทุนกำลัง 3 เนื่องจาก DNA ของนักบินอวกาศจะต้องมีกำลัง สามประการ ได้แก่ กำลังกาย กำลังใจ และ กำลังความคิด
        4. องค์กรไทยในการเสริมสร้างทุน: KMITL (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
        5.  เจ้าของทุนการศึกษา: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จำนวน 2 ทุน, EST 1 ทุน และ KMITL จำนวน 2 ทุน
        6.  เกณฑ์ผู้สมัครสอบทุนในโครงการนี้ของรัฐบาลสหรัฐ ฯ และ ทุนเรียนปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:
            6.1 สัญชาติไทย
            6.2 อายุ 14-18 ปี (MARS Generation ตามนิยามของ USSRC)
        7.  เกณฑ์ผู้สมัครสอบทุนในโครงการนี้ของ   Est:
             7.1. ไม่จำกัดสัญชาติ
             7.2  อายุ 12-30 ปี
        8. การคัดเลือกมี 2 ขั้นตอนดังนี้
8.1 สอบ entrance ระบบ SCAT (Space Camp Aptitude Test) ของ USSRC เพื่อคัดจากทั่ว ประเทศเหลือ 21 คน      โดยเป็นชายประมาณกึ่งหนึ่งและหญิงประมาณกึ่งหนึ่งตามลำดับคะแนน
8.2 แข่งขันใน STEM Camp ที่ KMITL เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะไปเรียนที่ US Space Camp ในหลักสูตรเร่งรัด โดยผู้ที่จะได้รับทุนรัฐบาลสหรัฐ ฯ เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คนแรกที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด ส่วนผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่สามจะเป็นผู้ที่ได้ทุนการศึกษาด้านการสำรวอวกาศของ Est
         9.  เรียนที่ศูนย์ฝึกนักบินอวกาศสหรัฐ ฯ ของ US Space and Rocket Center ในรัฐ Alabama สหรัฐ ฯ ในเดือนเมษายน2561 เป็นเวลา 10 วัน
          10. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐฯ จะได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       11. บริหารงานโดยบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Zignature Marketing Co., Ltd.)