ADS


Breaking News

Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2

ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ จุดประกายความคิด สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนปลอดภัย
ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
     บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest 2” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน - (แถวหน้า จากซ้าย) นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง   
     กรุงเทพฯ26 กรกฎาคม 2560 - โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest 2” เชิญชวน เมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
     นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต คือการสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม เพื่อผลิตบุคลากรในสาขานี้ให้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสิ่งที่โครงการฯ ดำเนินการมาตลอดสองปีที่ผ่านมาคือการสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ (maker culture) หรือวัฒนธรรมทำเอง ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้คิดค้นและลงมือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น โดยจัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน”
     นายอาทิตย์ กล่าวต่อไปว่า “สำหรับหัวข้อการประกวดในปีนี้คือ ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน’ เพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและมีผลต่อคุณภาพชีวิตตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังมีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมหลายมิติ อาทิ การป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน อัคคีภัย อาชญากรรม หรือแม้แต่ภัยจากยาเสพติด เราจึงอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายการสร้างค่านิยมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปันและส่งต่อความรู้อีกด้วย”

     คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่หนึ่ง ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักเรียน-นักศึกษาทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ ส่งไอเดียใหม่ๆ เข้าประกวดถึง 257 ผลงาน และมีหลายชิ้นงานที่มีแนวคิดโดดเด่น สร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ ซึ่งเมกเกอร์รุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำหรับในปีนี้ เชื่อว่าโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ควบคู่ไปกับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจศึกษาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนของตนต่อไป” 

     คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “จากภารกิจหลักของ อพวช. ในการกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อพวช. จึงมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย อันจะเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในเวทีโลก สำหรับการประกวดในปีที่ 2 นี้ อพวช. จะยังคงทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ทั้งในส่วนของการจัดการพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม รวมไปถึงการจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ การติดต่อประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศ และการสนับสนุนทางด้านบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจให้กับเยาวชนในการศึกษาสาขาสะเต็มตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชุมชน

     ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า “เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนด้านอาชีวะให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ตอบรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการยกระดับคนอาชีวะให้มีความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest’ ถือเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นักเรียน-นักศึกษาอาชีวะได้พัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และลงมือทำ รวมถึงได้มีโอกาสในการใช้พลังและความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคม”
     โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) โดยเปิดรับสมัครไอเดียสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่  www.bangkokmakerfaire.com/ymc2  หรือเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest  
###
เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
     โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ  
รูปภาพเพิ่มเติม
     (จากซ้าย) นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ในงานเปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest 2” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน