ADS


Breaking News

พัฒน์กลหนุนการประชุมวิชาการระดับชาติ TSME-ICOM 2016

ประสบความสำเร็จเกินคาด กับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “TSME-ICOME 2016” ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับสนับสนุนจากผู้ประกอบการเอกชนชั้นนำด้านวิศวกรรมอีกกว่า 10 ราย อาทิ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน), บริษัท ฤทธา จำกัด ฯลฯ เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ภายใต้ Concept “Mechanical Engineering Innovation for Green Society” งานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์  ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งภายในงานมีผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในครั้งนี้ ทางบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัฒกรรมด้านการควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบ Automation System มาจัดแสดงภายในงาน โดยได้นำเสนอตัวอย่างการควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิต ระยะไกลผ่านเครือข่าย Internet บน Notebook , Smart phone ที่สามารถแสดงผลการทำงาน แบบ Real time และคอยเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานส่งกลับมาที่ Server หลัก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งลูกค้าและบริษัทเรา  จุดเด่นของระบบ Automation System ก็คือ มีการแจ้งเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงาน และการแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการ Maintenance ผ่านช่องทาง SMS , E-mail ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  ซึ่งขณะนี้ได้มีการใช้ระบบ Automation System กับหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตน้ำแข็ง, กลุ่มธุรกิจเครื่องทำความเย็น, กลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหาร และกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง ระบบ Automation System ของพัฒน์กลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องจักรแปรรูปอาหารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     “บริษัทพัฒน์กลมีการพัฒนาการโครงการต่างๆ ให้ทันสมัยและก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีของโลกธุรกิจเสมอมา การออกงานครั้งนี้เป็นการยืนยันและเผยแผ่เทคโนโลยีของบริษัทไปสู่ลูกค้าทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า” นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด กล่าว
     ทั้งนี้การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSME – ICOME 2016 ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และเป็นการพัฒนาวงการวิศวกรรมเครื่องจักรกลของไทยก้าวไปสู่สากลตามนโยบาย Thailand Industry 4.0 นั้นเอง